Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de The Train Traveller aangeboden of overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de The Train Traveller zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

Totstandkoming Overeenkomst

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de The Train Traveller uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de The Train Traveller verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator.  

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  

De Reiziger ontvangt na boeking binnen 48 uur een boekingsbevestiging en een (aanbetalings)factuur. Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. De boeking is in dit geval pas definitief na ontvangst van de toestemmingsverklaring

Informatie en reisbescheiden

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De totale reissom voor alle reizigers staat vermeld op de laatste pagina in het boekingsproces.

Bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de (spoorweg)maatschappijen die het vervoer uitvoeren.

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger. 

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Betaling

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt The Train Traveller gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van The Train Traveller wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan The Train Traveller, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van The Train Traveller niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de
garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur 20% van de reissom te zijn voldaan. De boekingskosten (€25,00) en kosten voor de garantieregeling (€10,00) dienen ook binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

Restbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de reis te zijn voldaan.

Uitblijven van betaling
Indien de reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de The Train Traveller het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan The Train Traveller de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen.

Wijzigingen door de Reiziger

De reiziger die de Reis heeft geboekt kan schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. The Train Traveller is hier niet toe gehouden. The Train Traveller stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten (€20 per wijziging) verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling (zie hieronder) van toepassing.

Annulering door de Reiziger

De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Annuleren van de reis kan per e-mail naar info@thetraintraveller.nl. De datum waarop de schriftelijke opzegging door The Train Traveller wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

Annuleringskosten
Bij opzegging van de reisovereenkomst is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 

a. tot en met 43 dagen vóór de dag van vertrek: de geldende minimum aanbetaling; 

b. vanaf 42 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 

c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 

d. vanaf 6 dagen tot en met de dag vóór vertrek: 90% van de reissom.

e. op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Om restitutie te ontvangen is het noodzakelijk dat waardepapieren (fysieke treintickets) teruggestuurd worden naar The Train Traveller B.V., Spekschateweg 4, 8111 PP HEETEN, Nederland. Pas na ontvangst van de waardepapieren maken we het te ontvangen bedrag over. De verzender is verantwoordelijk voor het arriveren van de waardepapieren.

Annuleren i.v.m. Covid-19

Zo lang er reisbeperkingen van toepassing zijn i.v.m. het Coronavirus geldt het onderstaande:

Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten welke nodig zijn op reis, inclusief een voor de reis benodigde geldige EU Digital COVID Certificate (test- en/of vaccinatiebewijs). Bekijk voor de specifieke eisen per land https://reopen.europa.eu/nl en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Indien door overmacht moet worden geannuleerd omdat niet aan bovenstaande kan worden voldaan, bijvoorbeeld bij een positieve test kort voor vertrek of plotseling veranderende regelgeving, kunnen we soms afwijken van de standaard annuleringsvoorwaarden. Hiervoor kijken we naar de werkelijke annuleringskosten van reisonderdelen. Hierbij zijn we afhankelijk van annuleringsvoorwaarden en coulance van reisdienstverleners (spoorwegmaatschappijen en andere vervoerders, accommodaties, etc.). Indien reisonderdelen niet kunnen worden geannuleerd kunnen wij deze niet terugbetalen. Dit is een beslissing van de reisdienstverleners .

Als blijkt dat er een negatief reisadvies (rood reisadvies) geldt voor het land van bestemming of één van de landen waar doorheen gereisd moet worden (tenzij een alternatief mogelijk is) wordt de pakketreis door ons direct kosteloos geannuleerd.

Wijziging door The Train Traveller

The Train Traveller heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier per e-mail van op de hoogte gesteld.

Indien noodzakelijk kan The Train Traveller de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

Bij ingrijpende wijzigingen stelt The Train Traveller de reiziger onmiddelijk op de hoogte van:

– de wijzigingen,

– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,

– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

Indien de Reiziger op grond van deze voorwaarden de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de Organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onmiddelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Opzegging door de organisator

The Train Traveller kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

In het bovenstaande geval betaalt The Train Traveller reeds ontvangen bedragen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

Uitvoering van de reis

The Train Traveller is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

Reisschema en reistijden

The Train Traveller zal de reiziger per e-mail informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden indien voor aanvang van de reis bekend. De reiziger dient zelf kort voor vertrek de actuele dienstregeling te controleren op storingen en wijzigingen in het (trein)verkeer via een actuele internationale reisplanner.

Conformiteit & non-conformiteit

De overeenkomst dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

De reiziger stelt de reisdienstverlener ter plaatse in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst. Indien de non-conformiteit niet door de reisdienstverlener wordt verholpen, moet The Train Traveller worden geïnformeerd per e-mail. The Train Traveller draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

Hulp en bijstand

The Train Traveller verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

Er wordt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening gebracht indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

Aansprakelijkheid

Toerekening en overmacht

De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: de reiziger, derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van The Train Traveller voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen.

Verzekerde schade

The Train Traveller is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

Verplichtingen van de reiziger

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reisdienstverleners ter plaatse op te volgen.

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft The Train Traveller dan wel de reisdienstverlener ter plaatse het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of de reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend.

Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient kort voor de geplande aanvang van de (trein)reis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren via een actuele internationale reisplanner.

Klachten

The Train Traveller verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood en de contactgegevens van de accommodatie.

Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit direct te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Ook dient de melding per e-mail bij The Train Traveller te worden gedaan.

Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij The Train Traveller te zijn ingediend per e-mail. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Overige bepalingen

Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indiende commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

0
    0
    Winkelwagen